SGS Analytics Norway

Analyse

Korn og Fôr

SGS har over 100 akkrediterte analyser innen fôr. sgs har en liten og effektiv organisasjon med nærhet til kunde.

Les Mer

Vann og Miljø

Tjenester innen vann og miljø

Les mer

Næringsmidler

Vi tilbyr det meste av analyser innenfor næringsmidler.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for nærmere informasjon og priser,

Les mer

Forurenset jord

Flere år har vi levert analyser av forurenset jord/masse til norske miljøkonsulenter og myndighetsorganer.

Les mer

Korn og Fôr

Som kunde hos oss kan du føle deg trygg

Fôr

Fôr

SGS analyserer alle typer fôrvare til gris, hest, kanin, fjørfe, drøvtyggere, selskapsdyr m.m. Både kjemiske og mikrobiologiske analyser er viktig for å kartlegge at dyrene ikke får i seg bestanddeler som er skadelige. Hos SGS kan du bekrefte/avkrefte at innhold står i forhold til deklarasjon og at fôrvaren er i forhold til dyrets behov.

Uttak og forsendelse av fôrprøver

Riktig prøvetaking, transport og oppbevaring er viktig når man skal bestemme kvaliteten av fôr.

Prøven(e) emballeres i plast for å unngå tap eller opptak av fuktighet. Prøven(e) må merkes godt; -dette er spesielt viktig dersom flere prøver sendes samtidig.

For ferdig produkt: send med en deklarasjon (eventuelt resept) for produktet.

Send også med følgeskjema som minimum gir opplysninger om:

  • innsenderens navn, adresse og telefon
  • hvilke analyser som ønskes utført
  • hvem som skal faktureres
  • NB! Følgeskjema skal signeres
  • og eventuell kopi av resultat til andre enn innsender

Følge-/bestillingsskjema kan hentes ut på www.labnett.com eller fåes ved henvendelse til laboratoriet.

Dersom det er prøver/ analyser utenom fast avtale, ringer du gjerne SGS på forhånd.

Skal prøven gjennomføres som hasteprøve, bør SGS kontaktes først.

Prøvemengde:

Flytende: 1 liter
Fast materiale: 0,5 kg
Mindre prøvemengde kan også benyttes, men avtal dette med laboratoriet på forhånd.
Ved spesielt lavt tørrstoffinnhold kan større mengde prøve være nødvendig

Prøveuttak:

Ta ut prøven slik at kontaminering unngås.
For å få så representativ prøve som mulig:
Ta ut flere delprøver fra flere steder i partiet, bland disse sammen og ta ut en sluttprøve som sendes til analyse. Bruk gjerne en automatisk prøvetaker, nedminsker eller manuell "fire-delings-metode"

Oppbevaring og forsendelse:

Tørre produkter, prøver av fôrblandinger, korn og lignende sendes som postpakke eller brev.
Våte produkter, miljøfôr, surfôr og lignende kan med fordel sendes som bedriftspakke over natta. Unngå å sende lett bedervelige prøver som vanlig postpakke like før helg. Send helst slike prøver i frossen tilstand.

 

Korn

Korn

Kornanalysene utføres for å bestemme kvaliteten på korn, oljefrø, erter og åkerbønner som leveres på kornmottakene.Kvaliteten ligger til grunn for avregning til produsent for varen han leverer. SGS utfører alle analysene som bestemmer kvaliteten. Vanninnholdet analyseres på alle leverte partier. Hektolitervekt måles på alt korn. For mathvete skal protein og falltall bestemmes, for matrug kun falltall. SGS også tilby DON analyser med Elisa-metoden på havre.

Alle partiene gjennomgår en skjønnsmessig vurdering hvor skade i vekstsesongen, forurensning , innblanding av andre arter, lagerskade, redusert melutbytte, beiset korn og floghavre ligger til grunn for eventuelt trekk.

SGS mottar og analyserer deklarasjonsprøver av matkorn, og utsteder analysebevis.

SGS har laget en egen veileder til anlegg som mottar norsk korn og oljefrø – ta kontakt med korn-avdelingen på Hamar for mer informasjon.

Analyser Av Faste Materialer

Som kunde hos oss kan du føle deg trygg

Forurenset jord

I flere år har vi levert analyser av forurenset jord/masse til norske miljøkonsulenter og myndighetsorganer.

SGS har lang erfaring i å jobbe med jordprøver og de spesielle krav som ofte stilles. Vi har derfor tilpasset våre svartider for å best mulig service. Ordinær svartid på de vanligste jordanalysene olje, metaller og PCB er 4 dager. For tilfeller der tiden er viktig kan vi gi svar på 24 timer og også over natt!

Kundeservice er bemannet hverdager 08.00-15.30 og svarer på spørsmål om dine prøver og vårt tilbud.

Når du har sendt dine prøver til sgs kan du fokusere på andre gjøremål mens du avventer prøvesvar. Ønsker du ordrebekreftelse ordner vi det. Du kan om ønskelig følge dine prøver via vår internettbaserte kommunikasjonsplattform @mis, der prøvesvarene oppdateres kontinuerlig. Når samtlige analyser er klare sendes en digital rapport til deg. Du kan også selv gå inn via @mis og skrive ut en komplett rapport. @mis er et utmerket verktøy for deg om du siden vil arbeide med dine prøvesvar, f. eks. med statistikk. Det kan også legges inn automatiske varslinger hvis resultater avviker fra gitte grenseverdier. Les mer om @mis her!

Bygningsmaterialer

SGS dekker de fleste behov entrepenører har innenfor analyse av forurenset grunn, bygningsmaterialer etc. ift Miljødirektoratet's veileder. Se vår analysekatalog for aktuelle pakker og parametre.

PCB i bygg

Det forbudt å disponere PCB-holdige kondensatorer. Miljødirektoratet har varslet at kondensatorolje, i f.eks. lysarmaturer, fra før 1980 må dokumenteres PCB-fri innen denne dato. sgs har bred erfaring med analyse av PCB i ulike materialer. Vi tilbyr analyse av PCB i kondensatorer etter Miljødirektoratets krav.

Vi kan også analysere PCB i andre spesielle matrikser som maling, isolerlim og fuger som er i kategorien spesialavfall der Miljødirketoratets retningslinjer må følges.

Vi tilbyr raske svar om du har dårlig tid! Ordinær svartid for vår vanligste jordpakke* (olje, metaller og PCB) er 4 dager. Det finnes også to raskere alternativer for disse pakkene:

Over night – prøver som kommer til laboratoriet senest 23.00 besvares 07.00 dagen etter.

1-døgn – Prøver som kommer til laboratoriet senest 23.00 dag 1 besvares 07.00 dag 3.

OBS Expressanalyser bestilles på
t: +46 13 25 49 66

*Overstående gjelder følgnde pakker: ORGNO, M8NO, HG, M10NV, PCB7, DIKL, ALIFN, AROM, BTEX, PAH16. For øvrige analyser i jord samt for grunnvann gjelder normal svartid på 10 dager. Har du behov for raskere svartid - ta kontakt med oss for informasjon om kapasitet.

Prosess- og Gruveindustri

Avløp, slam, prosessvann, sigevann, sedimenter m.m.

SGS tilbyr de fleste analysetjenester som myndighetene stiller krav til i forbindelse med analyse av avløp, slam, prosessvann, sigevann, sedimenter, jord og kompost. Vi har lang erfaring i analysering og rådgivning innenfor disse områdene.

Vi utfører regelmessig akkrediterte analyser fra disse matriksene for industri, avfallsdeponier og diverse renseanlegg. Vi kan tilby både kjemiske og mikrobiologiske analyser. Ulike pakkeløsninger er innarbeidet men vi skreddersyr gjerne et spesialtilbud etter kundens behov.

Smelteverksindustrien er pålagt innrapportering av utslippsdata til Miljødirektoratet og vi har egne pakker tilpasset disse krav.

I tillegg kan vi tilby feltarbeid og ulike konsulenttjenester innenfor rense- og måleteknologi, utslipps- og resipientvurderinger. Det er ikke nok med høy kvalitet på analysearbeidet dersom prøvetakingen er feilaktig. Derfor benytter vi anerkjente metoder og moderne utrustning til feltmålinger og prøvetaking av ulike matrikser. Ved oppdrag i forbindelse med industriutslipp er vi behjelpelig med både mengdemåling og tids- eller mengdeproporsjonal prøvetaking.

Vann og Miljø

Som kunde hos oss kan du føle deg trygg

Vanndirektivet

Rammedirektivet for vann ("Vanndirektivet") er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er viktig for norsk vannforvaltning. Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, av både vassdrag, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være spesifiserte og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning.

Vanndirektivet >

Avløp

SGS tilbyr de fleste analysetjenester som myndighetene stiller krav til i forbindelse med analyse av avløp, slam, prosessvann, sigevann, sedimenter, jord og kompost. Vi har lang erfaring i analysering og rådgivning innenfor disse områdene.

Vi utfører regelmessig akkrediterte analyser fra disse matriksene for industri, avfallsdeponier og diverse renseanlegg. Vi kan tilby både kjemiske og mikrobiologiske analyser. Ulike pakkeløsninger er innarbeidet men vi skreddersyr gjerne et spesialtilbud etter kundens behov.

Avløpsvann (Forurensningsforskriften, del 4)

Veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter i innløp og utløp fra avløpsrenseanlegg (TA-2378)

Næringsmidler.

Som kunde hos oss kan du føle deg trygg

Drikkevann

SGS har lang erfaring, kompetanse og rutiner for analyser av drikkevann. Vi har i flere tiår levert analyser til privatpersoner, private bedrifter, kommuner og til industrien.

SGS hjelper til med utarbeidelse av prøveplaner, dokumentasjon til bruk for virksomhetens internkontroll, analyserer pålagte krav fra myndigheter og gir råd og veiledning. Om ønskelig kan vi også assistere med myndighetsrapportering.

Sterile vannflasker til mikrobiologiske analyser, glassflasker til spesielle organiske analyser og annen emballasje kan bestilles fra/hentes hos SGS.

Lenke til Drikkevannsforskriften >

Lenke til Veileder-Drikkevannsforskriften >

IK-Mat og HACCP

SGS har lang og bred erfaring innen IK-Mat og HACCP. Vi analyserer både enkeltparametre og tilbyr pakker for næringsmiddelhygiene og renhold.

Vi kan assistere med planlegging innen internkontrollen, men har også samarbeidende selskaper og miljøer som er rendyrkete spesialister innen IK-Mat og HACCP.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Dagligvare

Offentlige myndigheter og forbrukere stiller i økende grad krav til produsenter om at påstander om kvalitet i alle ledd av produksjonen kan dokumenteres. Det gjelder hele verdikjeden fra råvarer, via selve produksjonsprosessen til det ferdige produkt, inklusive emballasje. Forskrift om IK-Mat angir detaljerte regler og krav, samt at reklamepåvirkning, informasjon og mediefokus gir mer bevisste forbrukere.

Mange innen dagligvare-sektoren bruker også dokumentert kvalitet som et konkurranseparameter. sgs kan tilby et bredt analysespekter innen kjemiske og mikrobiologiske analyser for dokumentasjon av produktkvalitet, hygiene og sikkerhet.

SGS har lang erfaring fra ulike deler av verdikjeden innen Dagligvare. Vi utfører bla. analyser innen:

  • Deklarasjon
  • Uttak av matvarer for mikro- og kjemisk analyse
  • Beredskap ved klager eller mistanke om kontaminering av matvarer

Analyse av renholdsprøver

Ferdigmat-produksjon

Ferdigmat og Sous-vide krever ekstra nøyaktig overvåkning av bakterievekst både direkte i næringsmidlene og i forbindelse med renhold. sgs har lang erfaring innen emnet og kan i tillegg til rene analysetjenester bistå med rådgivning og oppsett av prøveplaner.

Slakterier

SGS har i mange år jobbet med slakterier og kjøttprodusenter og vet hva som skal til for å gi våre kunder trygghet i produksjonen. Vi utfører både kjemiske og mikrobiologiske analyser av vann, kjøtt, renhold og avløp.

Melk og Melkeprodukter

SGS har lang erfaring, kompetanse og rutiner for analyser av drikkevann. Vi har i flere tiår levert analyser til privatpersoner, private bedrifter, kommuner og til industrien.

SGS hjelper til med utarbeidelse av prøveplaner, dokumentasjon til bruk for virksomhetens internkontroll, analyserer pålagte krav fra myndigheter og gir råd og veiledning. Om ønskelig kan vi også assistere med myndighetsrapportering.

Sterile vannflasker til mikrobiologiske analyser, glassflasker til spesielle organiske analyser og annen emballasje kan bestilles fra/hentes hos SGS.

Lenke til Drikkevannsforskriften >

Lenke til Veileder-Drikkevannsforskriften >

Kontakt oss